SIBBM Padua

16th SIBBM Seminar
Online • 7-10 June 2021

Bologna

15th SIBBM Seminar
Bologna • 2019

Rome

14th SIBBM Seminar
Rome • 2018

Milan

13th SIBBM Seminar
Milan • 2017

Naples

12th SIBBM Seminar
Naples • 2016

Turin

11th SIBBM Seminar
Turin • 2015

Trento

10th SIBBM Seminar
Trento • 2014

Pavia

9th SIBBM Seminar
Pavia • 2013

Palermo

8th SIBBM Seminar
Palermo • 2012

Trieste

7th SIBBM Seminar
Trieste • 2011

Padua

6th SIBBM Seminar
Padua • 2010

Naples

5th SIBBM Seminar
Naples • 2009

Milan

4th SIBBM Seminar
Milan • 2008

Rome

2nd SIBBM Seminar
Rome • 2006